HARDGLANS 1LITERS KANNE

Artikkelnummer: MAX-1582-1

Pris:
Salgspris510,00 kr

Beskrivelse

En flytende hardvoks for polering

Tyntflytende, lettarbeidet og god båtpolering.
Bearbeides for hånd eller med polermaskin.
Eldre båter trenger Acrylic Paste som renseprodukt først.

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H370 Forårsaker lungeskade ved svelging

Sikkerhetssetninger

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P280 Benytt vernehansker /vernebriller/ansiktsskjerm.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Du liker også kanskje

Nylig vist